bts-art.space
Vibe
Запусти видео, чтобы слова подсвечивались соответственно.

Vibe

Перейти на оригинальный текст с переводом

Кириллизация

маллон пёхёналь су опчиман гёл ю гата ноу ю гат зэт вайб не мисонын файн арт нэ йонхоныль кэво, м-м ю гат ми филин соу райт е итс э вайб, е-э-а

1 куплет:

зыс гон би зэ ван энд онли сим сан ноегеман кочжондвен нэ щисон нэген норан ханапунин мишн пульганынын опсо бэйбэ, лайтс камэра экшн наран ымаг вие нонын топлайн норан дощи вие нанын скайлайн но нэ йонхва соге хайлайт одун бамханыль кытэ твайла-а-айт джаст гэтс бэта норыль чхоымбуто чончжуэнхаго щипын мэрёк ю донт ноу ай вонт ё лав (ноу ай вонт ё лав) и пами кытнаги чжоне бэйби

ю ноу ви гат зэт ва-айб бэйбэ хэ тыль тэкачжи лук эт ми, лук эт ми, ныкими начжи лук эт ми, лук эт ми, ныкими начжи ю ноу ви гат зэт ва-айб бэйбэ хэ чиль тэкачжи лук эт ю, лук эт ю, ныкими начжи ныкими ва итс э ва-а-а-айб

2 куплет:

зыс гон би зэ ван энд онли энтэм гамгакчжогия сыкс сэнс панчжон чаритэ сонман чжабадо гамчжон норыль маннаги чжонкачжи нэ сесанын амчжон наран мутэ вие нонын спотлайт норан ханган вие нанын намсан то ванбёкхаль сун опчжана одун бамханыль кытэ твайла-а-айт ай куд фил ит норан гонгане гатчёборьйоссо ю[р] май мэйтрикс ю донт ноу ай вонт ё лав (ноу ай вонт ё лав) и пами кытнаги чжоне бэйби еа

ю ноу ви гат зэт ва-айб бэйбэ хэ тыль тэкачжи лук эт ми, лук эт ми, ныкими начжи лук эт ми, лук эт ми, ныкими начжи ю ноу ви гат зэт ва-айб бэйбэ хэ чиль тэкачжи лук эт ю, лук эт ю, ныкими начжи ныкими ва итс э ва-а-а-айб

лук эт зэ ста[р]з пальке питнанын таль ол сру зэ найт уриль пичочжуго итчжана наль пунын ное нунбитква (итс э вайб) чиндоныль гесок ныкиго щипо

ю гата ноу ю гат зэт ва-айб бэйбэ хэ тыль тэкачжи лук эт ми, лук эт ми, ныкими начжи (ва-а-айб) ю ноу ви гат зэт ва-айб бэйбэ хэ чиль тэкачжи лук эт ю, лук эт ю, ныкими начжи ныкими ва итс э ва-а-а-айб