bts-art.space
뱁새 / Baepsae / Silver Spoon
Запусти видео, чтобы слова подсвечивались соответственно.

뱁새 / Baepsae / Silver Spoon

Перейти на оригинальный текст с переводом

Кириллизация

RM: зэй кол ми бэпсэ йокпватчжи и сэтэ палли чэйс зэм хвансэ тоге нэ гаранин тэнтэн SUGA: зэй кол ми бэпсэ йокпватчжи и сэтэ палли чэйс зэм кымсучжоро тэонан нэ сонсэнним

1 куплет:

J-Hope: альба гамён йольчжонпэи хаккё гамён сонсэнним сансадырын хэнпэ онлонэсон мэнналь мёт по сэдэ RM: рул бакво чэйндж чэйндж хвансэдырын вонэ вонэ мэйнтэйн кыроткенын ан твечжи бэн бэн игон чжонсани анйа игон чжонсани анйа

V: а норёк норёк тарён чжом кымандо а окырадыро нэ ту сонбальдо а но-но-о-рёк а но-но-о-рёк а но-но-о-раткуна саксуга Чонгук: а норёк норёк тарён чжом кымандо а окырадыро нэ ту сонбальдо а но-но-о-рёк а но-но-о-рёк а но-но-о-раткуна саксуга

Джин, Чимин: (йокщи хвансэя) щильман ан щикё (йокщи хвансэя) ирым кап ханэ (йокщи хвансэя) та хэмокора (йокщи хвансэя) хвансэя

J-Hope: зэй кол ми бэпсэ йокпватчжи и сэтэ палли чэйс зэм хвансэ тоге нэ гаранин тэнтэн RM: зэй кол ми бэпсэ йокпватчжи и сэтэ палли чэйс зэм кымсучжоро тэонан нэ сонсэнним

2 куплет:

SUGA: нан бэпсэдари нон хвансэдари кенэн мальхачжи нэ дарин бэкман пульчари нэ ке чальпындэ очи гатын чжонмок хани зэй сэй токкатын човонимйон квэнчанчанни нэва нэва нэва

RM: рул бакво чэйндж чэйндж хвансэдырын вонэ вонэ мэйнтэйн кыроткенын ан твечжи бэн бэн игон чжонсани анйа игон чжонсани анйа

V: а норёк норёк тарён чжом кымандо а окырадыро нэ ту сонбальдо а но-но-о-рёк а но-но-о-рёк а но-но-о-раткуна саксуга Чимин+V: а норёк норёк тарён чжом кымандо а окырадыро нэ ту сонбальдо а но-но-о-рёк а но-но-о-рёк а но-но-о-раткуна саксуга Джин: йокщи хвансэя

Чонгук: нэ тащирани но нонтамичжи конпьёнхатани о а ю крэйзи игэ чжоныйрани ю ю маст би кидин ми ю маст би кидин ми ю ю маст би кидин ми

V: а норёк норёк тарён чжом кымандо а окырадыро нэ ту сонбальдо а но-но-о-рёк а но-но-о-рёк а но-но-о-раткуна саксуга Чонгук+V: а норёк норёк тарён чжом кымандо а окырадыро нэ ту сонбальдо а но-но-о-рёк а но-но-о-рёк а но-но-о-раткуна саксуга

Джин+V, Чимин: (урин бэпсэя) щильман ан щикё (урин бэпсэя) ирым кап ханэ (урин бэпсэя) катжи сальчжаго (урин бэпсэя) бэпсэя

SUGA: зэй кол ми бэпсэ йокпватчжи и сэтэ палли чэйс зэм хвансэ тоге нэ гаранин тэнтэн J-Hope: зэй кол ми бэпсэ йокпватчжи и сэтэ палли чэйс зэм кымсучжоро тэонан нэ сонсэнним