bts-art.space
We Are Bulletproof Pt.2
Запусти видео, чтобы слова подсвечивались соответственно.

We Are Bulletproof Pt.2

Перейти на оригинальный текст с переводом

Кириллизация

RM: (вот) ири нэнва (вот) кинчанхэ та (вот) кытпандэчан (вот) ви а булэтпруф ви а булэтпруф булэтпруф

1 куплет:

Чонгук: ирымын Чонгук сыкэирын чжонгук хаккё тэщин ёнсыпщирэсо памсэ чумыль чуго норэ пуллонэ ноега ноль тэ нан кумыль чипдо хамё чамыль чамагамё SUGA: мэиль памсэ польпэныль чапнэ
ачим хэга тын твиэ на нуныль камнэ
ичжунчатэва суманын пандэ
согэсо кэбутво борин наый хангэ
кые панхэ чэсу чохкэ
хыйсае контэтвэн сокчин
норэ мот хэ рэппорыль танган
ноыйеге рэппоранын таитырын сачи

V: эвривэ ай гоу, эврисын ай ду на поёчулькэ карыль каравотон манкым наль мущихадон манын сарамдыль ичжэн о, о, о, о, о, о Чонгук: хэй щаут ит аут

Чимин: оу! наманчи хэ патамён торыль тончо ви гоу хард урин коби опсо J-Hope, Чонгук: (клик клик, бэн бэн) ви джаст син ит лайк (клик клик, бэн бэн) ви джаст син ит лайк Чимин: оу! наманчи хэ патамён торыль тончо ви гоу хард урин коби опсо J-Hope, Джин: (клик клик, бэн бэн) ви джаст син ит лайк (клик клик, бэн бэн) ви джаст син ит лайк

RM: (вот) ири нэнва (вот) кинчанхэ та (вот) кытпандэчан (вот) ви а булэтпруф ви а булэтпруф булэтпруф

2 куплет:

J-Hope: лук эт май профайл, ачжик амугото опчи стил ёнсыпсэн энд рэпомэн, е ай ду ноу зэтс насын гоминдо хэтчиман ичжэ пилё опсочотчи нон ачикто амачуо, нан мэичжо, чук кырокэ сокгил RM: Рэп Монста мальчором квэмульгачи
мусын питыдын ганэ нан сак чибосамкё
чунщильхан ирымгапт едыра ирива мири бва
ханнат аидорэ панчжон
ха-ха хыпбущим пунин хёндырын
пульганынхада хэтчи бат
докдокхи бва иголь импасиблэ мачимпё чиго ам пасибл ча ичжэ твэни бой

Джин: эвривэ ай гоу, эврисын ай ду на поёчулькэ карыль каравотон манкым наль мущихадон манын сарамдыль ичжэн о, о, о, о, о, о Чонгук: хэй щаут ит аут

Чимин: оу! наманчи хэ патамён торыль тончо ви гоу хард урин коби опсо J-Hope, Чонгук: (клик клик, бэн бэн) ви джаст син ит лайк (клик клик, бэн бэн) ви джаст син ит лайк Чимин: оу! наманчи хэ патамён торыль тончо ви гоу хард урин коби опсо J-Hope, Джин: (клик клик, бэн бэн) ви джаст син ит лайк (клик клик, бэн бэн) ви джаст син ит лайк

RM: (вот) ири нэнва (вот) кинчанхэ та (вот) кытпандэчжан (вот) ви а булэтпруф ви а булэтпруф булэтпруф

булэтпруф (×6)