bts-art.space
No More Dream
Запусти видео, чтобы слова подсвечивались соответственно.

No More Dream

Перейти на оригинальный текст с переводом

Кириллизация

RM: яма нэ кумын мони яма нэ кумын мони яма нэ кумын мони нэ кумын кёу кыгони

1 куплет:

SUGA: ай вона хэв биг хауз, биг каз эн биг ринз бат сащирын ай донт хэв эни биг дримз хаха нан чам пёнагэ саро кум тави ан кводо амдо мораначано RM: чонбу татата токгакачи начором сэнгакхаго иссо сэгакакамакэ камогын кум матон орин щичжоль дэхагын кокчон ма моллирадо галь коникка Чонгук: арассо омма чигым токсощиль канданикка

V: нига кумквон ни мосыби моя чигым ни коуль согын нуга поё ай гатта сэй J-Hope: ноий гирыль гараго тан харурыль сарадо морадо хараго наякхамын тамадво

Чонгук: вэ маль мотаго иссо? конбунын хаги щильтамёнсо хакё тэрё чигинын комначжи? иго па тынгёхаль чжунпиханэ польсо чоль чжом тыро чэбаль чом но ипман саракачиго имма юри мэнтал бой стап! чащинэгэ муропа ончэ нига ёльщими норёкхэняго

RM: яма нэ кумын мони яма нэ кумын мони яма нэ кумын мони нэ кумын кёу кыгони

Чонгук: кочжимария ю сач э лая си ми си ми я нон исончаё Джин: вэ чжаку тан кирыль карэ я нона чальхэ чэбаль канёхачин марачжо

Чонгук, RM: (ла ла ла ла ла)
нэ куми мони нэ куми мони мони
(ла ла ла ла ла)
кочжак игони кочжак игони гони

2 куплет:

SUGA: окей чигёун сэйм дэй панбоктвэнын мэирэ орындыльгва пумонимын тырэ пакин кумыль чуипхэ чанлэхиман номбовон... конмувон? кангётвэн кумын аня кухвэмаль кувонтусу J-Hope: щигананпиын ячжаэ тольчикурыль наллё чиок гатын сахвээ панханхэ, кумыль тыкбёль самён чащинэгэ муробва ни кумэ профайл огапман патон инсэн ни сальмэ чжуога твэобва

Джин: нига кумквон ни мосыби моя чигым ни коуль согын нуга поё ай гатта сэй Чимин: ноий гирыль гараго тан харурыль сарадо морадо хараго наякхамын тамадво

RM: яма нэ кумын мони яма нэ кумын мони яма нэ кумын мони нэ кумын кёу кыгони

Чонгук: кочжимария ю сач э лая си ми си ми я нон исончаё Джин: вэ чжаку тан кирыль карэ я нона чальхэ чэбаль канёхачин марачжо

Чонгук, RM: (ла ла ла ла ла)
нэ куми мони нэ куми мони мони
(ла ла ла ла ла)
кочжак игони кочжак игони гони

RM: сараганын побыль молла SUGA: нараганын побыль молла Чонгук: кёльчжонханын побыль молла RM: ичжэн кум кунын попдо молла

нуныль нуныль нуныль тора та ичжэ чумыль чумыль чумыль чвобва ча тащи кумыль кумыль кумыль кобва та но кумультэчима умульчумуль тэчима вассап!

Чонгук: кочжимария ю сач э лая си ми си ми я нон исончаё Джин: вэ чжаку тан кирыль карэ я нона чальхэ чэбаль канёхачин марачжо

Чонгук, RM; Чимин: (ла ла ла ла ла)
нэ куми мони нэ куми мони мони
(ла ла ла ла ла)
кочжак игони кочжак игони гони

RM: ту ол зэ янстэз визаут дримз