BTS-ART.SPACE
Запусти видео, чтобы слова подсвечивались соответственно.

Nuts

Перейти на оригинальный текст с переводом

Кириллизация

ол райт, ол райт, ол райт, ол райт ол райт, ол райт, ол райт, ол райт ол райт, ол райт, ол райт, ол райт ол райт, ол райт, ол райт, ол райт

ай куд мэйк зыс райт плэйс фо ю ай куд мэйк ит джаст райт фо ю ай куд мэйк зыс райт плэйс фо ю ай куд мэйк ит райт

щи э про райда ху-ху-ху-ху райда маст би эн эй ван гайда, олвэйз сроу э факин слайда вэн ит кам ту лав, щи куд би э дэмн файта бэст гэслайта, ноу э мэн куд эва файт хё ай гоу мэд очи модын голь хамке хэ очэ ичже нига чуль су итнын ге обнындэ фрики ю фрикин мин бэгин ю бэйби плиз пёнсэн гатын гэсори лав из фо зэ фрикс хи э про райда ху-ху-ху-ху райда маст би эн эй ван гайда, олвэйз он зэт факин каток вэн ит кам ту мани, хи куд би э дэмн файта бэст гэслайта, ноу вумэн куд стап хим ай гоу натс гвемури двен кори ю лук лайк ё гатс гычо копдэги пунин траст фрики ю фрикин ми вищин ю ин э гриф саранын манхэ бандыщи лав из фо зэ фрикс

ай куд мэйк зыс райт плэйс фо ю ай куд мэйк ит джаст райт фо ю ай куд мэйк зыс райт плэйс фо ю ай куд мэйк ит джаст райт фо ю ай куд плэй зыс райт ко[р]д фо ю ай куд тэйк ю райт ту зэ мун ай куд мэйк зыс райт плэйс фо ю ай куд мэйк ю райт

нау лэй бэк ю нэва бин соу хай ноу ю [э]фрэйд оф хайтс ай вил клоз ё[р] айз нау лэй бэк ю нэва бин соу хай ноу ю [э]фрэйд оф хайтс донт сэй э гудбай

но ган дверо биросо нан сараиссо мэиль бамимьён гвагое наеге бонэнын юсорыль ссо висыки хан чжанимьён торочжиль модын гиок митчидо аннын щинке биро нига нэ чонбудон ищиптэесо ботональ су итторок хэнбокхагиль баральге чинщимия ан миткетчиман чам чильгёттон кванге зэс э стигма он май чэст итс колд ю хамгеёттон готчоча миткичжиль аннын ит воз э флю энд ви куд си зэ карма’з камин сру зэ монста хэзнт бин ми ай бэг ю оу бэйби плиз фо эва эва, эва вищ ю э тру хэппинэс дэмн