bts-art.space
Butterfly
Запусти видео, чтобы слова подсвечивались соответственно.

Butterfly

Перейти на оригинальный текст с переводом

Кириллизация

1 куплет:

Чонгук: амугото сэнгакхачжи ма нон аму мальдо конэчжито ма эйо, о, кынян нэге усочжо, е V: нан ачжикто миткичжига ана и модын ге та кумин гот гата эйо, о, сарачжирё хачжима, е

Чонгук: из ит тру из ит тру ю, ю ному арымдаво турёво Чимин: антру антру ю, ю, ю

Чонгук: гётэ момулочжуллэ нэге яксокечжуллэ сон дэмён нарагалька пусочжилька комна комна комна Чимин: щиганыль момчуллэ и сунгани чжинамён опсотон ири твэлька ноль ирылька комна комна комна

Чонгук: батэфлай лайк э батэфлай мачи батэфлай ба батэфлай чором V: батэфлай лайк э батэфлай мачи батэфлай ба батэфлай чором

2 куплет:

SUGA: нон мачи батэфлай молисо хумчоба сон дахымьён ноль ирылька и чирык гатын одум сок наль балькхинын набихёгуа ни чжагын сончжит хан бонэ хёнщирыль ичжо нан J-Hope: сальмёщи сыдадымнын барам гата сальпощи пёрюханын мончжи гатa нон гоги итчжиман вэнчжи тачжи ана стап кум гатын нон нэге батэфлай хай

Джин: антру антру ю, ю, ю

Чонгук: гётэ момулочжуллэ нэге яксокечжуллэ сон дэмён нарагалька пусочжилька комна комна комна V: щиганыль момчуллэ и сунгани чжинамён опсотон ири твэлька ноль ирылька комна комна комна

3 куплет:

RM: щимчжанын мэмарын сорирыль нэ куминчжи хёнщиринчжи аль су омнэ най хэпьёнэ Кафкайо чжоги супыро качжин марачжо нэ маымын ачжик но вие пусочжо чжогак-чжогак камаке нога хылло (нан гынян итэро чжинбараго щипо) нэ саранын ёнвонин голь итс ол фри фо ю, бэйби

Чонгук: гётэ момулочжуллэ нэге яксокечжуллэ сон дэмён нарагалька пусочжилька комна комна комна V: щиганыль момчуллэ и сунгани чжинамён опсотон ири твэлька ноль ирылька комна комна комна

Чимин: батэфлай лайк э батэфлай мачи батэфлай ба батэфлай чором Джин: батэфлай лайк э батэфлай мачи батэфлай ба батэфлай чором